Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de stad Davids was geboren. Den ouden, godvruchtigen simeon was door den Heiligen Geest de verzekering geworden, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus Gods zou zien. Jezus wordt in den tempel, het huis zijns Vaders gebragt; ook simeon door den Geest bewogen, komt aldaar. Met jakob wil ook hij gaarne sterven, daar zijne oogen het heil Gods gezien hebben; want in het kindeke, dat hij in zijne armen draagt erkent simeon de zaligheid Gods, die de Heer naar het woord der profeten, voor het aangezigt van al de volken bereid heeft, een licht der heidenen en de heerlijkheid van Zijn volk Israël Op eenen hoogen berg wordt jezus van gedaante veranderd; mozes en elias spreken met hem, zij spreken van zijnen uitgang, dien Hij te Jeruzalem volbrengen zou. Weldra worden zij door eene luchtige wolk overschaduwd en eene stem uit den hemel roept met een Psalmen-, met een Profeten- en mozes-woord: "Deze is mijn geliefde Zoon, in denwelken Ik mijn welbehagen heb, hoort Hem!" * Engelen en booze geesten, vrienden en vijanden, Joden en Heidenen, geringen en grooten, allen hebben Zijne heerlijkheid moeten bevestigen, en zoo zij hem bespotten, zij volbrengen slechts den raad Gods, zij doen het met woorden, die Zijn Geest reeds van te voren hun in den mond heeft gelegd s. Christus spreekt noch zwijgt, strijdt noch lijdt, leeft noch sterft dan naar de Schrift. Zoo Hij spreekt: "Mij dorst," zoo Hij edik neemt, en uitroept: "Het is volbragt," zoo men de onderkleederen deelt, over den rok zonder naad het lot werpt, Zijne zijde doorsteekt, bij den rijke Hem begraaft, — zoo Hij ten derden dage opstaat, tot den Vader terugkeert, de gevangenis gevangengenomen hebbende, gaven ook voor de wederspannigen ontvangt,— alles, ja alles geschiedt, zoo als en omdat het geprofeteerd was. Den rijken man in de hel roept abraham in den naam des Heeren toe:

1 Luk. II: 28—32 vergeleken met Jes. XLIX: 6. ■' Pa. II: 7; Jes. XLH: 1; 5 Moz. XVIII. 3 Ps. XXII: 9 vergel. met Matth. XXVII: 43.

Sluiten