Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"Zij hebben mozes en de profeten, dat zij die hooren," en wederom: "Indien zij mozes en de profeteo-jüethooren, zoo zullen zij ook, al ware Bet dat er iemand uit dé dooden opstond, zich niet laten gezeggen," terwijl CHBiSTüs zelf' de twee discipelen, die naar Emmaus gingen; berispt, "omdat zij onverstandigen en tragen van harten waren om te geloovén al hetgeen de profeten gesproken hadden. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, leide hij hun uit in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was" '.

Doch waartoe plaatsen vermenigvuldigd? Uit de profetiën staat vast, dat jezus de Messias is, en uit de geschiedenis van Christus blijkt, dat de mannen Gods niet valschelijk hebben geprofeteerd. De leidingen Gods en de beloften in den tijd des Ouden Verbonds, zoowel als de geschiedenis der wereld in de laatste achttien eeuwen, geven een niet te miskennen antwoord op de verklaring door gamaliël , den leermeester van paulus, afgelegd: "Indien deze raad, of dit werk uit menschen is, zoo zal het gebroken worden; maar indien het uit God is, zoo kunt gij dat niet breken"Israël heeft getracht dit werk te breken, heeft den Meester aan het kruis genageld en de discipelen gedood, — het is bevonden géwordén tegen God te strijden; en omdat het in smartelijke verblindheid,in zijnen tegenstand volhardt, is het een spreekwoord, een bijwoord onder de volken, staat het niet verder aan het hoofd.der natiën, en de steen, dien de bouwlieden eene plaats ontzegd hebben, is op hen gevallen en heeft hen verbroken, doch niet ganschelijk, — heeft hen verstrooid doch niet voor altijd. Israëls armoede en der heidenen rijkdom, beiden getuigen van jezus als van den Christus Gods. Waardoor is het aanzien der wereld veranderd? Waardoor zijn de tempelen der heidenen verstoord en de afgoden en hun diénst verlaten? Waardoor zijn de diepst gezonkene natiën vernieuwd en voor de aanbidding van den God des hemels en der aarde

1 Lok. XVI: 31 en XXIV: 27.

2 Hand. V: 38, 39.

Sluiten