Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ven in de synagoge te komen, om eene Joodsche leerrede te hooren. Alle geestelijke wapenen vermijdt men zorgvuldig en angstvallig, men verkiest met vloeken, vuisten en steenente strijden. Ook paulus heeft dit ruimschoots ervaren, en hoe heeft hij zich gewroken aan broederen naar het vleesch? Door overal hun het eerst het evangelie te prediken, door er in te roemen dat hij een Hebreër uit de Hebreën is, door te wijzen op de voorregten door God aan Israël toevertrouwd, door te belijden, dat de toegenegenheid zijns harten en het gebed, dat hij tot God voor Israël doet, is tot hunne zaligheid. Ja de verharding en verblindheid van Israël is hem eene groote droefheid en zijn hart een gedurige smart; hij verstout zich zelfs te zeggen, dat hij wel voor zijne broederen, die zijn maagschap zijn, zelf wenschen zou van Christus verbannen te zijn. Maar ook gij, mijne vrienden! zult op uwen levensweg menig een Festus ontmoeten, die het u ten kwade duidt, dat gij Joden waart, en menig een Agrippa, die er zich aan ergert, dat gij Christenen geworden zijt; gij weet het, dat vele moeijehjkheden aanstaande zijn, dat wij door veel lijden moeten doorgaan, maar dan, geloofd zij God, die de overwinning geeft door jezus Christus, en door lijden moeten wij ingaan — in het Koningrijk der hemelen. Gij zijt zwak, Zijne genade is voldoende, Zijne kracht wórdt in uwe zwakheid volbragt. Hij is getrouw, die u geroepen heeft. Hij zal u leiden en beschermen en onberispelijk bekwaam tot op den dag van Zijne toekomst. Vrienden , laat het door den Heiligen Geest in uwe ziele schrijven: Er is geene kroon zonder kruis, maar ook geen kruis zonder kroon; en zoo wij om christus wil lijden, dan dragen wij niet het kruis, maar het kruis draagt ons. Gij staat niet alleen, gij wordt gesteund door vele biddende harten in ons midden. Gelijk er blijdschap in den hemel is voor de engelen Gods, zoo verheugt zich ook het volk des Heeren, wanneer zondaren zich bekeeren. Ik weet, dat vele harten danken, omdat zonen en dochteren van abraham, jezus als

Sluiten