Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hunnen Messias belijden en volgaarne bidden zij voor u, bidden zij met u, dat gij dagelijks moogt toenemen in de kennis en de genade Gods, en dat het u gegeven moge worden waardig uwe roeping te wandelen! Acht deze stem niet gering, het gebed der regtvaardigen vermag veel.

Christenen! neemt hen in liefde op, draagt hen met geduld, spreekt met hen vriendelijk, handelt met hen in teedere barmhartigheid; — Israël werpt hen uit, uwe harten kunnen zich niet voor hen sluiten. Gij aanschouwt met uwe eigene oogen de genade aan dat Israëlitisch huisgezin bewezen; dit versterke uw eigen geloof, want zij waren vijanden, zij zijn thans vrienden van jezus, zij noemden Hem weleer den vervloekten, zij kennen Hem thans als hun Verlosser. Het wekke uwe .liefde op tot Israël. Troost, troost dit volk en spreekt vriendelijk tot Jeruzalem en van Jeruzalem, bidt voor Israëls bekeering, bidt voor hen, die den Joden het Evangelie prediken en voor hen, die jëzus als Messias hebben beleden. Uwe hope voor het herstel van Gods oude volk worde verkondigd. De beloften Gods falen niet, het verbond Zijns vredes kan niet verbroken worden. Hij heeft Israël tot een eeuwig volk gesteld, Hij heeft de verzekering gegeven, dat gansch Israël zalig worden zal, Hij heeft door paulus doen verkondigen, dat hunne wederaanneming voor de geheele wereld zal zijn het leven uit de dooden. Gij wenscht de bekeering van Israël, bidt voor hen; uw hart gaat uit naar de toebrenging der heidenen, vraagt om leven voor de Joden, gij verlangt naar het komen van het Rijk Gods, naar de verheerhjking vandengezegenden Koning, smeekt den Heer, dat Hij den geest der genade en der gebeden over Zijn oude volk uitstorte.

De Heer is een hoorder en verhoorder van gebeden. Hij kan zegenen, Hij wil zegenen, Hij zal zegenen. Wij laten Hem niet gaan, ten zij dat Hij ons Zegent. Amen.

Sluiten