Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den heiligen Geest, die levend maakt, die uit den Vcider is uiteegaan, die met den rader enden Zoon te zomen wordt aangebeden en verheerlijkt, die gesproken heeft door de Profeten, Ik geloof in ééne katholieke en apostolische Kerk. Ik erken éénen Doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der dooden en een toekomend leven (*).

GELOOFSBELIJDENIS DER MANICHEERS,

aanhangers van mani, die in de derde eedw leefde.

Wij gelooven aan God den Vader, als de bron van alles goeds. Wij gelooven ook aan een Wezen, dat de bron is van alle kwaad, den Satan. Beiden hébben dezelfde eigenschappen.

Wij gelooven, dat God niet drieè'enig is, om dat enders ook de Satan drieëenig zou moeten zijn.

Wij gelooven, dat Christus een Eon (Demon, bovenaardsch wezen) is, uit de Godheid voortgevloeid; die de gevangene ziel des menschen wil verlossen, en tot haren oorsprong terug brengen.

Wij gelooven, dat de heilige Geest een uitvloeisel van de Godheid is, dat zich in de lucht verbreidt.

(*) Ter beslissing der geschillen, die door Akids leerstelsel waren ontstaan, werd in 3a 5 eene Kerkvergadering te Nieea belegd, waarop het gevoelen van Abids veroordeeld werd. Deze uitspraak werd later door de Kerkvergadering van Konstaatinopel in 381 bekrachtigd. Hetgeen deze laatste aan de geloofsbelijdenis *an Nicea heeft bijgevoegd, is cursief gedrukt.

Vertaler.

Sluiten