Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. De drie geloofsbelijdenissen van Nicea, Athanasids en de Apostelen moeten worden aangenomen.

9. De erfzonde kleeft iederen mensch aan, en stelt hem bloot aan den toorn Gods.

1 o. Door de zonde van Adam is de mensch uit zich zeiven onmagtig tot eenig goed werk : Gods genade geeft hem den wil ten goede, en werkt ook nog later in hem voort.

11. Alleen het geloof in Christus regtvaardigt den mensch voor God, en niet zijne goede werken.

12. De laatsten evenwel zijn Göde , als vrucht des geloofs, welgevallig.

13. Zij bewerken echter niet de genade, wijl zij zonder geloof zondig zijn.

14. Buiten hetgeen in den Bijbel geboden is, bestaan er geene goede werken, en op de zoodanige aan te dringen, is goddeloos.

15. Hoewel Christus in menschelijke en goddelijke natuur geboren is, is Hij toch van de erfzonde vrij.

16. Ofschoon hij gedoopt zij, kan de Christen toch nog zondigen, en de zondaar over zijne zonden berouw hebben.

17. Reeds voor de schepping heeft God sommigen, zonder hunne verdienste, ter zaligheid uitverkoren.

18. Niet de wet, maar het geloof maakt zalig.

10. Slechts waar het zuivere Woord Gods gepredikt wordt, is de waarachtige Kerk van Christus.

20. De Kerk kan reglementen, en plegtigheden invoeren; zij kan echter geene schriftuurplaats zoo uitleggen , dat deze eene andere tegenspreekt,

21. Alleen de vorst des lands kan algemeene Kerkvergaderingen bijeenroepen.

Sluiten