Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij nemen aan, dat het inwendig Licht en Woord het onmiddelbaar en onfeilbaar getuigenis des heiligen Geestes en de eenige ware uitlegger is der heilige Schrift.

Nevens de inwendige verlichting en ingeving is de heilige Schrift in hooge waarde te houden.

Wij verwerpen alle werkdadigheid, daar zij iets uitwendigs maar niets inwendigs is.

Wij gelooven derhalve, dat de Christen geen Doop en Avondmaal mag genieten; ook is het hem verboden, te zweren en krijg te voeren.

Wij gelooven, dat hij alleen mag prediken, die zich daartoe door den heiligen Geest gedrongen voelt, zelfs wanneer het eene vrouw mogt zijn. Wij hebben daarom geen' geestelijken stand.

De Christen mag zich niet van zulke uitdrukkingen bedienen, die niet in de heilige Schrift voorkomen, als : Drieëenheid, Persoon, enz.

GELOOFSBELIJDENIS DER GEMEENTE VAN SCHNEIDEMUHL. (19 October i844-^

Wij gelooven aan éénen God, den almagtigen Vader , Schepper des hemels en der aarde.

Wij gelooven aan éénen Heer, Jezus Christus, Gods

Fox. Zij ontstond in 1649. Onder William Pehn hebben zich (sedert 1689) de Kwakers zeer uitgebreid, vooral in NoordAmerika.

Sluiten