Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ééngeboren Zoon, die van eeuwigheid door den Vader is voortgebragt, God van God, Licht van Licht, waarachtig God van den waarachtigen God, die dezelfde natuur en eeuwigheid heeft als de Vader, en door wien alles is geschapen; die om den wil van ons menschen en om onze behoudenis van den hemel is nedergedaald , en door den heiligen Geest uit de maagd Maria, vleesch heeft aangenomen en mensch is geworden ; die ook voor ons onder Pontiüs Pilatus gekruisigd is, geleden heeft en begraven is, ten derden dage opgestaan van de dooden en ten hemel gevaren r waar Hij gezeten is aan de regterhand des Vaders, van waar Hij met heerlijkheid zal wederkomen , om de levenden en de dooden te oordeelen. Dit zijn koningrijk zal geen einde nemen.

Wij gelooven aan den heiligen Geest, den Heer, den uitdeeler des levens, die uitgaat van den Vader en den Zoon, die te zamen met den Vader en den Zoon wordt aangebeden, die gespróken heeft door de Profeten.

Wij gelooven aan eene heilige algemeene christelijke Kerk.

Wij nemen zeven Sacramenten aan, als door Christus ingesteld (*).

(*) Dit is, mijns wetens, onder al de geloofsbelijdenissen der duitscb- en christelijk-katholieke gemeenten de eenige, die zeven Sacramenten erkent.

Sluiten