Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

later uitgevonden leer van eenen drieèenigen God is een redeloos geloof, dat bijgeloof is, omdat het te veel gelooft.

Wij gelooven aan een eeuwig leven , aan belooning en straf door de blijdschap en kwelling des gewetens; maar aan geen Paradijs en Hel. Door den Doop wordt de Christen in het Godsrijk ingelijfd. Het Avondmaal is het teeken des Verbonds in het Koningrijk Gods; het bekleedt de plaats van Jezus ligchamelijke tegenwoordigheid, vernieuwt Zijne gedachtenis en sterkt in de broederlijke liefde. De Bijbel is de oorkonde des Hemehijks. Het Oude Testament dient tot voorbereiding , de schriften der Apostelen ter verklaring, de kern bestaat echter in de leer en het leven van Jezus. — De Zondag is een dag van stichting en rust. De van oudsher door de overlevering berigte wonderen zijn hét uitwerksel van krachten, die zich slechts meer zeldzaam openbaren, even als andere krachten van de natuur en den menschelijken geest. De Christen moet, als mensch en lid van het Godsrijk, zichzelven eenige waarde toekennen. — Niets is afschuwelijker dan schijnheiligheid, leugen (zelfs de zoogenaamde noodleugen), huichelarij en domheid.

Slechts als het in dier voege wordt opgevat, kan het Christendom eenmaal de geheele aarde omvatten.

DE LEER DER JESUITEN.

i) Wij gelooven aan God, den almagtigen Vader, enz. (naar de Roomsche belijdenis). Verder:

Sluiten