Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij den Uitgever dezes is mede uitgegeven:

DE KATHOLIEKE KERKHERVORMING, uitgegeven door Antoh Maümtius Mülier ;• onder medewerking van de heeren CzersKi, Ronge en andere katholieke Geestehjken. Naar het Hoog-

duitsch. 1—5 aflevering J 2-95"

Dit Tijdschrift ziet maandelijks; onmiddelijh na de uitgave in Duitschland, het licht.

D. BUDDINGH, Mirakelgeloof en mirakelen in de Nederlanden, 136 pag. compres gedrukt. .... «1.00. Dit werkje bevat de beschrijving van een aantal mirakelen die van de vroegste tijden af in de Nederlanden hebben plaats gehad.

OPENLIJKE BRIEF eeuer Christin aan hare Zusters, de Vrouwen en Meisjes van den tegenwoqrdigen tijd met een woord ter inleiding van A. Maüritiüs Mülier. « 0.10.

TOESPRAAK hij gelegenheid der Kerkelijke Inzegening van het huwelijk van den katholieken Priester Czerski, te Schneidemühl, door den Evangelischen Predikant dier plaats Grutzmacher « 0.10.

JOH. RONGE, Brief aan de lagere Geestelijkheid. . . «0.15.

VELPEAU, Clinische lessen over de beenbreuken, 168 pag.

compres gedrukt « 1. -

A. VAN BEVERVOORDE, Levensschets van Z. E. den Heere 1. J- rochtjsseh, Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Neêrlandsch Indië, enz., enz. . « 0.50.

HOCUS SPOCUS, die niet en ziet is blind. Eene bijdrage tot de kennis der geneeskundige praktijk, in het bijzonder der residentie 's Gravenhage « 0.20.

GUIDE DE L'ÉTRANGER sur 'les chemins de fer et dans

les principales villes des Pays-Bas « 0.75.

Sluiten