Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 10den April 1580 moetde plundering der hoofdkerk van Lier plaets gehad hebben; en, terwyl Marnix in 1578 op den ryksdag van Worms de regten der Nederlanders voor hunne duitsche stamgenoten verdedigde, werd by op 12den Oogst 1580 naer Frankryk gezonden, om de kroon der Nederlanden aen den hertog van Anjou, broeder van Hendrik III, aen te bieden.

Op drie maenden afstands zulke verschillende zaken verrigten: de kroon zyns vaderlands aen eenen vorst opdragen, en de kerk eener kleine stad aen het hoofd eener bende slecht volk gaen plunderen, ligt daer niet iets tegenstrydigs in?

Volgens het werk van Broes « Philips van Marnix aan de hand van Willem I» moet Marnix zich reeds eene eerste mael, omtrent 15den Maert 1580, dus een twintigtal dagen voor de plundering der Liersche kerk, naer Frankryk hebben begeven, om de onderhandelingen met Anjou voor te bereiden; zoodat er zich by de zedelyke tegenstrydigheid, als't ware, nog eene stoffelyke onmogelykheid komt voegen;

Was, van den anderen kant, Marnix wel de man om zich tot zulke lage, en in alle geval hatelyke zending Ie laten gebruiken; hy die eerst te fier was om burgemeester van Antwerpen te worden « omdat » zegde hy in zyne apologie, « hy » reeds vroeger met aenzienlykere bedieningen was bekleed » geweest en zich nadeel zoude gedaen hebben met er eene » van minder belang aen te nemen? »

Was dit gedrag daerenboven niet volkomen strydig met de belangen, aen welker verdediging hy zyn geheel leven had gewyd?

Lier was toen nog de party der Staten toegedaen; en was het niet door geweldenaryen eene vriendenstad in gisting en misschien in afkeer brengen? Was het niet eene nuttelooze beeldstormery hernieuwen daer waer men meester was en zonder geweld beschikken kon ?

Kwam die handelwyze eindelyk met de gevoelens van Marnix .©vereen ?

Verre van tot geweldenaryen over te gaen, was hy integendeel

Sluiten