Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een der byzonderstc voorstaenders der verdraegzaemheid, niet alleen voorde Katholyken, maer voor al de secten die het Proteftanlismus reeds by zyn begin verdeelden, en zyne begrippen slemden daerin geheel met die van Willem van Oranje overeen. (1)

In alle geval, wanneer de partyen tot zulke kleine middelen hunnen toevlugt nemen, weten zy er andere mannen voor te vinden dan hunne opperhoofden, welke zy gebruiken om hen by andere, en somtydsbykalholyke Vorsten, te vertegenwoordigen.

Marnix te Lier gaen plunderen, ware zoo onpolitiek geweest, als Willem van Oranje de beeldstormery van Antwerpen te doen begeleiden; en onpolitiek was een van beiden niet.

Hoe vreemd zy ook voorkomen, zyn de woorden van Van Lom noglans uitdrukkelyk; en, daer zy van verledene eeuw dagieekenen, dorst men ze niet in twyfel trekken; juist of al de valschheden door den ouderdom in waerheden veranderen moeslen.

Wie is Van Lom ? Dat weten wy niet; en, dat weet, gelooven wy, niemand. De Wind, in zyne Bibliotheek van Nederlandsche geschiedschryvers, maekt van zynen naem alleenlyk geen gewag.

Was by op de plaets, heeft hy te Lier geleefd en er opzoekingen gedaen?

Op die vragen kunnen wy wederom niet antwoorden, alhoewel wy veelerlei navorschingen hebben gedaen; en, indien men de plaets, waer zyn werk gedrukt is, « 's Gravenhage » voor leiddraed wil nemen , moet men er uit besluiten dat Van Lom voor Lier een vreemdeling was.

Aen welke bronnen heeft hy eindelyk geput, op welk gezag kan hy zich beroepen?

Dit alles is onbekend.

Wat er ook van zy, de beschryving van Lier in Brabant, door Chr. Van Lom, is een werk, dat door den druk meer dan door zyne verdiensten eeuige vermaerdheid heeft bekomen, en dat,

(I) Jakobus Kok, Vaderlandsch Woordenboek.

Sluiten