Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indien mén er "niet alle weerde mag aen ontzeggen, ook niet als een onwederlegbaer evangelie kan aengenomen worden.

Al wat men van Marnix kent van den eenen kant, en al wat men over Van Lom niet weet van den anderen, moet eenen grooten twyfel doen ontstaen.

Geheel liet leven van den beschuldigde, zyne inborst, zyne meeningen, ayn gedrag en zyne belangen verwerpen de betigting, en de beschuldiger brengt noch zynen naem, noch zyn gezag in, om ze te staven.

Een stuk, da* op het Iierscïi archief berust en my door eenen oud-Secretaris der stad Lier « M. Avontroodt » werd aengednid , moet dien twyfel nog vermeerderen.

Het is getrokken uit den register voor titel dragende « attestatien en procuratien » en wy laten bet in zyn geheel onder bylage n° 1 volgen.

Zie hier in het kort den inhoud van dit stuk :

In bet jaer 1603 op \5*en October , « dus 23 jaren na de gebeurtenissen van I0de° April 1580 », deden de dekens en kanoniken der Collegiale kerk van S\ Gummarus te Lier en de Schepenen der Hoofdbank van Befferen voor zich persoonen verschynen, ten einde een proces-verbael op te stellen van de verdwyning der privilegiën en andere papieren der stad Lier gedurende de dagen van 10dc° April 1580 en van 2<,c* Augustus 1582, op welk bietste tydstip, de Spanjaerds door het verraed van Capitein Simpel de stad innamen, en, alhoewel Van Lom daer niet van spreekt, voor hunne protestansche vyanden niet achteruitbleven en uit de hoofdkerk plunderden al wat de beeldstormers van 1580 overgelaten hadden.

Jaspar de Vettere Priester en Kanonik van S'. Gummarus, oud 77 jaren, Gregorius Lievens Priester en Pastor te Emblehem, oud 59 jaren, Jan Courtois Secretaris der stad, oud 62 jaren, Hendrik Nuyens oud schepen en rentmeester, oud 66 jaren , Gielis Van de Sande steller van de stads-horlogie, oud 53 jaren, waren de getuigen, welke tot opstelling van dit proces-verbael opgeroepen werden.

Sluiten