Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit stuk komt tot staving van de bewering dal het de Burgemeester van Antwerpen was die te Lier kwam; dat putil is onbetwistbaer, en die Burgemeester was Marnix niet.

Zie hier de binnen en buitenburgemeesters der stad Antwerpen ten dien lyde.

BUITEN BURGEMEESTERS •

1579 Jan Junius of DeJonghe.

1580 Jan Junius.

1581 Philips van Schoonhove.

1582 Dezelfde.

1583 Philips van Marnix, heer van Sint Aldegonde.

1584 Dezelfde.

BINNEN BURGEMEESTERS.

Rüfgcert van Leefdael.

Dezelfde. Peeter van Aelst.

Dezelfde. Jakob van Wachtendoncfc,

Daeruit volgt dat het JAN JUNlUSen geenszins MARNIX was. die op 10deD April 1580 het ambt van burgemeester van Antwerpen bekleedde, en zich by gevolg aen den aen slag op Lier moet schuldig gemaekt hebben.

In de slads-rekeningen der stad Lier van November 1579 tot November 1580 komt men inderdaed meermaeis den naem van Junius tegen , voor geschenken welke hem door de Magistraet van Lier zyn aengeboden geweest, terwyl de naem van Marnix er nooit aengebaeld wordt. De stads-rekeningen noch de clapboeken treden overigens in uitleggingen aengaendedit punt, en het zyn de eenigste bewysstukkeu welke bet archief van Lier over dien tyd bezit.

Daerenboven dit gedrag, zoo tegeustry<!ig met de inzichten van Marnix, stemde geheel met de gevoelens van Junius overeen.

De burgemeester Junius was een man, die tot het overdreven deel der hervormde party behoorde en voor geene gewelde* naryen achteruit week om zyne denkwyze te doen zegepralen.

De dweepzucht overtrof by hem de politiek, en liet hem niet toe de ware belangen zyner party te verstaeti. Zoo Was bet,

Sluiten