Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder anderen, op zyne bevelen dat, in 1581, de aliaers der gilden in de hoofdkerk van Antwerpen van li mme schildéryen Werden berooid.

Dat zoodanig een man zich tot eenen pbinder-togt liet medeslepen, is ligt te begrypen. Zyne betrekking, de toestand van Lier en de staet der gemoederen op dit oogenblik laten toe dien aenval in Junius uit te leggen.

Als buitenburgemeester stond hy aen bet hoofd van krygslieden, die tot zulke ondernemingen uitgerust waren.

Ten anderen bevond zich Lier byna zonder bezetting.

Op Sd™ April 1580 bad inderdaed het garnizoen van Lier, dat 900 mannen sterk was, en onder Colonel Norils stond, de stad verlaten, om gezamunllyk met Van den Tempel aen het hoofd der Brusselsche troepen, Mechelen, te verrassen. De bezetting welke onder de Kapiteins Hoboken en Van den Dorpe te Lier kwam, bestond uit twee vendels welke samen nauwelyks 500 mannen sterk Waren.

Op 9dc" April, daegs voor den kerkroof van Lier, was het hun gelukt Mechelen lc overmeesteren en zy leverden zich daer aen plunderingen over.

Die overwittning der Staetschen bragt onder het volk eene groote opschudding le weeg; en zoo lael het zich verklaren dat de overdrevenen overgingen tot in het slecht bezette Lier eene beeldstormery te hernieuwen, welke overal gestut was.

Dat een Junius zich door den algemeenen geestdrift tot zulke buitensporigheden liet medeslepen, kan men begrypen; maer het zoude onuilleghaer geweest zyn by eenen Marnix, die zich in zyne zoo lange loophaen nooit door den drift van den weg der wyze politiek afleiden liet.

Dat het Junius en niet'Marnix was die het volk op 9de° April op Lier aenvoerde, is reeds eene onwederlegbare waerheid, al kwame nog niet een ander stuk tot den laetsten schyn van twyfel doen verdwynen.

Welnu, een dusdanig Schrift bestaet. Op de Provinciale Archie-

Sluiten