Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geplondert ende gepillcert, ende dat alsdoen oock, onder andere, mede werdden opengebroken der voorschreve stadts comptoir waerinne waren berustende en liggende der voorschreve stads privilegiën ende principale stucken ende dat die alsdoen. seer werden verstroeyt, gevioleert, gescheurt, de segelen affgeIrocken en verloren ende oock onder de voeten getreden als bleke uyt de vuyligheit ende slycke dat daeraen noch hangende was, welcke voorschreve privilegiën hy deponent seedt zeiver eensdeels te hebben doen en helpen collecteren en depositeren op der stadt raedthuys inder secretarisen ende eensdeels in der rentmeestren-comptoiren , alwaer die anderwerven op den tweeden dach van anguslo in den jare van 1582, wanneer deze stadt werdde gereduceert ende geplondert, zyn verwoest, geviolleert ende onder de voelen gesmeten geweest, die welcke alzoo geconfundeert ende getracteert wesende, hebben, terplaets en als voeren, sekere jaren geStaen in manden tot dat hy deponent die ten besten dat doenlyck is geweest heeft gecolligeert by den anderen vergadert ende behoorlyck geinventorieert int onderzoecken en inventorieren van de welcke hy seedt bevonden te hebben dat vele van de zelve privilegiën waren gescheurt, de segelen affgetrocken ende dat oock eenige overmidts de voorschreve mishandelingen ende verwoestinghen, nu tegen woord iglyck zyn verloren ende onvintbaer.

4° Item de voorschreve meester Henric Nuyens dat hem ooc wel kennelyck is dat men van alle oude tyden, daer van den beginne geene memorie en is, gewooolyck is geweest ter plaetsen als voor te depositeren ende te bewaren der voorschreve stads privilegiën en principale bescheeden, metden voorschreve segel van verbande ende dat die aldaer noch waren geheel en ongescheurt liggende in de maent van April in den jare 1580, soo wanneer van seckere chrygsvolck en van andere, des nachs alhier in de stadt gecomen zynde, de kercke van Sinte Gommaers alhier werdde berooft ende gespolieert ende dat hem voorts wel kennelyck is dat alsdan ooc werdde van henlieden met fortsen

Sluiten