Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opengesmeten der voorschreve stadt comptoir aldaer staende, nochtans met yzcren doren gesloten synde ende daer uyt genomen, gescheurt ende gevioleert te wesen veel der voorschreve stads privilegiën, brieven ende pampieren, seggende voor reden dat hy te dier ,yt 's geweest rentmeester deser stadt ende in die qualiteyte de voorschreven verwoeste ende gevioleerde privilegiën ende brieven eensdeels ontfangen ende gerecouvreert te hebben uuyt handen van Aert Verlinden, sone van Laureys Verlinden, doen te Hier tyt bode deser stadt hem last gevende de resterende fragmenten ooc te vergaderen ende te colligeren, die welcke alsdoen werdden gestelt, eendeels op der rentmeestercn ende eensdeels op der secretarisen comptoiren op der stads raethuys staende, alwaer die anderwerff syn verwoest geconfondeert, en onder de voeten gesmeten geweest, in den jaere 1582 soe wanneer de voorschreve stadt van Liere werdde ingenomen, gereduceert ende geplondert.

Ende de voornoemde Gieles Van den Sande, dat, des nachs ontrent den middernacht, soe wanneer de voorschreve kercke van Sinte Gommaers werdde gespolieert ende gevioleert, sekere soldaten syn huys hebben beset ende omringelt en hem gevanckelyck genomen ende geleyt naer der voorschreve kercke, van hem verheyschende en met fortsen willende hebben de sleutelen derzelver kereken ende, hy, hem excuserende die nijet te hebben, heeft gesien dat de voornoemde soldaten der voorschreve kereken doren met smedehameren ende andere instrumenten hebben openghesmeten hem leydende in der voorschreve kercke ende gevankelyck houdende tot in den morgenstont, wanneer sy hem hebben laten gaen, ende binnen twee off meer dagen daer naer, gaende op den toren der voorschreve ken ken en mede in der voorschreve kereken omme het horologie aldaer te stellen, heeft gevonden ende gesien dat overal, in der voorschreve kereken, de deuren en sluytende plaetsen met fortsen zyn openghesmeten en opengebroken geweest en onder andere ooc het secreet oft gewelffde plaetse, inder voorschreve kereken

Sluiten