Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontrent ilon wyscr gestaen, te voren met yseren doren gesloten geweest zynde, alwaer men van alle oude tyden gewoonlyck is te bewaren en te depositeren deser sladt privilegiën en principale pampieren ende dat hy daerin gaende, bevonden heeft dat beyde der voorschreve stadts commen en schuyfflaeyen, daer inne de voorschreve privilegiën en pampieren hadden gelegen, waren in stucken gesmeten en dat de voorschreve privilegiën en pampieren veele waren gescheurt, de segelen affgelrocken en tegen der aerden gesmeten, en onder den anderen gecon. fundeert. 'Tal zonder fraude ende want goddelyck en redelyck is, soe hebben wy't sulcx dat sy deponenten eendrachtelyck verdeerden hen en eenen yegelyken notoir en kennelyck te wesen dat der voorschreve stadt van Liere privilegiën en pampieren uyt geene voorgaende oorsaecken oft reden, dan by accidenten ende ongelucken als vooren, syn eensdeels gescheurt, verwoest verloren oft gevioleert geweest.

Wy Deken en Canonicken van het capitlel der kereken van Sinte Gommaers voorschreve en wy Schepen van den hove van Befferen voorschreven onse segelen hieronder aen dese letteren hebben doen hangen. Actum op den XVe Octobris anni 1630.

(Was onderteekend)

ita est jaspar vetters.

ita attestor gregorius lievens pr.

henric nu yens.

gielis van sande.

Sluiten