Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLAGE II

Aenslag van Marnix op Lier in den nacht na den zeventienden van Louwmaend 1583.

In de Nederlandsche Oorloghen beroerten ende borgerlycke oneenicheyden door Pieter Bor, 18 boek fol 37, wordt die toet beschreven in de volgende woorden:

Wy zullen het jaer 1584 beginnen, met seeckeren aenslach, die de heeren van St. Aldegonde Burghemeester van Antwerpen voor hadde op de stad van Liere. Alwaer seeckeren Capiteyn binnen lach, de welcke questie scheen te hebben met eenen anderen ltaliaenschen Capiteyn, gheliet hem off hy tot zynder eygene verseeckertheyt de stad .soude willen leveren aen de staten zyde: aldus werde dese saecke heymelyck ghedreven deur eenen onderhandeier tusschen den voorschreven capiteyn ende den heere van St. Aldegonde, hy ontfinck eenich geldt ghereet om me daermede sommighe te winnen op zyn zyde zoo hy voorgaff.

Als nu dese saecke zoo verre gebracht was datt er een dach ghestelt werde , dat men den aenslach in 't werk soude stellen, soo hadde dese Capiteyn contrarie gepractiseert, omme den heere van Aldegonde met syn volck alt' samen in 't net te brengen ende hebbende secretelyck den selven nacht daer binnen doen comen vier benden ruyteren, heeft hy tusschen beyde poorten zulcke lagen geleyt, als hy meende tot zyn bedroch van node te wesen.

Maer 't ghene den heere van Aldegonde alhier tot zynen voordeele diende, was de duysterheyt des nachts ende de quaetheyt des wechs, waer deur ghebeurde dat de ghesette tyt als overstreecken was, eer sy omtrent Lier quamen, ende dat den dach begonde deur te breecken, soo dat de heere van St. Aldegonde ongeraden vont, yet aen te grypen; niettemin hy vont

Sluiten