Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gheraden eenich volck in embuscade te leggen, orame eenige uit der stadt te mogen becomen, omme van alle de gelegentbeyt der stads onderighte te crygen; maer die van binnen henluyden eenicbsins gewaer wordende, ende merckende dat haerluyder voornemen gefaelgeert was, syn seer sterck uitgevallen, waerdeur degene die in embuscade lagen, ontdeckt zynde, de vlucht genomen hebben; Aldegonde heeft terstont ende soo haest doenlick was, in ordene gestelt ende daer werd dapperlyck gestreden, ende daer bleven van beyde zyden veel doodt ende gewont, en onder andere manhafftighe personen, bleef daer vromelick strydende doodt de Capiteyn Leoninus, zoone van den heere doctor Albertus Leoninus Cantzeler van Gelderlandt.

Sluiten