Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet oplettend op zijn gemaakt. De wijze waarop UWEerw. te werk gaat, heeft niet minder kans van slagen, omdat het bij de niet scherpzienden den lof zal wegdragen van zeer onpartijdig te zijn — en het tevens voor hem die zich daartegen slelt, moeijelijk maakt, niet twistziek of onbillijk te schijnen. Desniettemin verkiezen wij de zaken te beschouwen gelijk ze zijn en ze te behandelen volgens haar eigenlijk wezen, niet volgens haar uitwendig voorkomen.

Het is onze bedoeling niet, om in eene omstandige kritiek van het eerste gedeelte van uw stuk te treden, noch om de waarheid te betwisten der voornaamste feiten, die daarin door u opgenomen zijn; en toch beweren wij dat de algemeene indruk, die dit eerste gedeelte op den geest der lezers teweeg brengt, onjuist is.

Scheidingen en splitsingen volgen elkander met zoo veel snelheid op, dat het oog van den aanschouwer op het laatst wordt verblind. De geschiedenis der Kerk van Schotland schijnt niets anders te zijn dan eene reeks van botsingen en verdeeldheden, waarbij men eindelijk begint te twijfelen of het gronddenkbeeld eener Kerk, volgens Schotsche opvatting, niet eene scheiding veelmeer dan eene vereeniging zij, en of haar Beau Idéal niet bestaat in geheele ontbinding in plaats van in volmaakte eenheid. Door aldus al de reten en spleten, die in den loop der eeuwen zijn ontstaan, in eenige trekken te zamen te vatten, en al wat een tegenovergesteld karakter bezit te verzwijgen, zou men vooroordeel opwekken tegen het reinste en meest vredelievend ligchaam op aarde.

Sluiten