Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebbenden getrotseerd en het bloed harer kostelijkste zonen gestort. Meer dan 18,000 martelaren van den hoogsten tot den laagsten stand, hebben er voor getuigd, benevens eene ontelbare menigte, die minder regtstreeks, maar toch om den wille derzelfde beginsels geleden heeft. Dit is inderdaad bij uitstek het vraagstuk, waardoor de gemoederen in Schotland tot in hunne diepste diepte konden worden geschokt; staatkundige bewegingen woelden ook over de oppervlakte der Schotsche maatschappij, maar nooit hebben zij den tegenwoordigen staat van zaken in gevaar gebragt; wordt daarentegen de kroon van -den Koning Zions slechts even aangeroerd, of een deel der aloude historische banier, «voor de kroon en het verbond van Christus," (For Christ's crown and covenant!) verscheurd — zoo stelt zich al wat in het Schotsche karakter uitnemend en liefelijk is, aanstonds te weer.

Sints onheuchelijke tijden is het beginsel der nietopdringing (non-intrusion) in dezer voege beligchaamd en in werking gebragt. Eer de kerkeraad eenigen stap doet, om het leven en de leer van den voorgestelden candidaat te onderzoeken, stelt hij der vergaderde gemeente een document voor, beroep (call) geheeten, hetwelk luidt als volgt: »Wij, ondergeteekenden, enz. wel verzekerd zijnde van de bekwaamheid tot uitoefening van het leeraarsambt, godsvrucht en voorzigtigheid van u, N. N., hebben in overleg met den eerwaarden kerkeraad van — besloten u te beroepen tot de bediening van leeraar onder ons, en wij beïooven in geval gij dit ons beroep wilt aannemen, u te bewijzen alle verschuldigde eerbied en gehoorzaamheid in den Heer."

Sluiten