Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor elk getrouw zoon der Kerk niets anders over dan om overeenkomstig dit besluit te handelen.

En wat het terugkomen op vroegere schreden aangaat, kon en mogt de kerk het in dusdanige omstandigheden doen ? Kon en mogt zij zich opwerpen tot meesteres over de erfenis des Heeren, en de gevoelens van Christelijke gemeenten verkrachten , door haar leeraren op te dringen, welke zij niet in Christus naam konden welkom heeten? Het is ons doel niet hier die kerken te beoordeelen, waarin de regten der gemeenten niet worden in het oog gehouden, omdat het onderwerp aldaar welligt nog niet ter sprake is gebragt, en men de verpligting om hare gemoedelijke bezwaren te eerbiedigen, misschien nog niet heeft ingezien. Onze verhouding echter was verschillend; ons gold de apostolische vermaning: »Wie weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde" (Jac. IV: 17).

Ja, WelEerw. Heer! even als een enkele persoon gelijk heeft om het gevaar en zelfs den dood te trotseren, liever dan wetens en willens en met voorbedachten rade de zonde te doen, zoo is dit ook het geval met kerken. Welke de gevolgen ook zijn mogen, op hen rust de schuld die geene andere keuze overlieten, dan om zich aan die gevolgen te onderwerpen of tegen de inspraak des gewetens te handelen.

Bij het terugkomen op vroegere schreden had de kerk moeten leeren handelen, als geweldenares niet alleen, maar ook als slavin. — Eene zeer gepaste vereeniging inderdaad! Zij had afstand moeten doen van de vrijheid waarmede Christus haar heeft vrij-

Sluiten