Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moesten zij natuurlijk eene keuze doen tusschen de beide afdeelingen der Schotsche Kerk: allen, zonder uitzondering, reikten hunne geloofsbrieven aan de Vergadering der Vrije Kerk over.

Een ander merkwaardig geval had nog in de Vergadering van het laatstverloopen jaar plaats: eene afdeeling der Kerk van Schotland had zich in de vorige eeuw onder protest en met beroep op de allereerste Vergadering ter zake van hervorming, van die Kerk losgemaakt, uit hoofde van hare ontrouw in de zaak der non-intrusie. Thans de Vrije Schotsche Kerk als de lijnregte afstammeling herkennende van die Kerk, waaraan zij zelve vroeger had toebehoord en in de herstelde getrouwheid aan voornoemd hoofdbeginsel, alle vereischte waarborg vindende tegen de misbruiken, om wier wille zij zich afgescheiden had, zond zij hare vertegenwoordigers in de Vergadering der Vrije Schotsche Kerk, en verklaarde dat het doel van haar getuigenis bereikt zijnde, zij thans weder in de gemeenschap dezer Kerk wenschte terug te keeren. Op deze wijze nu werden stroomen hereenigd, die gedurende meer dan eene eeuw in afzonderlijke kanalen hadden gevloeid. Een schoon voorbeeld voorwaar van Christelijke standvastigheid en een edel getuigenis aan de oppermagt der waarheid, als zijnde het eenige dat wel somtijds aanleiding geeft tot scheiden, maar ook het eenige dat inderdaad vereenigen kan en moet.

In het licht der thans door ons medegedeelde feiten (die wij bereid zijn des noods in alles te staven) laten wij het, WelEerw. Heer! aan uwe eigene gemoedelijke overtuiging over om te beslissen, of het door u

Sluiten