Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van harte, dat de noodzakelijkheid om daartoe te komen, voortaan aan Nederland bespaard hlijve; niet evenwel daardoor, dat zij, die in het bezit zijn der waarheid , voor de dwaling bezwijken, maar veeleer door dat de dwalenden tot erkenning der waarheid worden gebragt.

Hoe onjuist uw berigt is omtrent hetgeen tot de vorming der Vrije Schotsche Kerk aanleiding gaf, hebben wij bereids aangetoond. Wat den geest betreft, waarin de strijd werd gevoerd en waarin hij eindigde, zoo moeten wij hierbij voegen, dat nimmer welligt eene groote nationale gebeurtenis plaats greep onder een meer naauWgezet vragen naar den wille Gods bij het doen van iederen stap — en een groot ligchaam van Christenen te werk ging, met minder overhaasting en hartstogt, met een meer blijkbaar sterken afkeer van zich tegen de regering van het eigen vaderland te verzetten, met meer inschikkelijkheid en bereidwilligheid, om zelfs de allergeringste uilkomst die met den eisch der consciëntie bestaanbaar was, aan te grijpen. Nooit nog hadden de Schotsche Christenen, even als hij deze gelegenheid, zich zoo volkomen eiken weg zien afgesloten op dezen éénen na, — de eenige die met eerlijkheid en Christelijke beginsels kon worden overeengebragt. Nooit had hun natuurlijk gevoel pijnlijker weêrstand geboden, terwijl te gelijker tijd de Geest van God met hunnen geest getuigde, door al de kenteekenen, waaraan Zijne werking kan worden onderscheiden, dat zij door het kiezen van eene andere uilkomst, ongehoorzaam zouden zijn geweest aan God. ^r1™

Sluiten