Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo ging dan de zendeling zijnen veelal moeije-% lijken weg voort, wij zeggen het hier zonder bittérheid, doch ook met volkomene billijkheid, zonder eenige ondersteuning van de zijde der Hollandsche Gereformeerde Kerk te ontvangen. Wel heeft men zijn naam op het zoogenaamde «briefje" geplaatst; van de reden die daartoe aanleiding gaf zwijgen wij liefst, evenmeer als van al hetgeen bij latere individuëele onderhandelingen tusschen den zendeling en den kerkeraad besproken werd. Nog melden wij in het voorbijgaan, dat de door ons gedoopte Israëlieten zich "met onze volle toestemming, ja op door ons aan den kerkeraad gedane aanvrage, aan het Hervormde Kerkgenootschap hebben aangesloten. In tusschen herhalen wij hier hetgeen wij van den beginne af verklaarden/dat namelijk het nooit ons doel geweest is, en ook nu niet is om eene Vrije Schotsche gemeente hier ter stede op te rigten. Wij gelooven niet, dat door iets van dit alles, Joodsche bekrompenheid en onverdraagzaamheid, werden bevorderd of betoond ? Immers aan ' alle kerkgenootschappen, hetzij Luthersch, hetzij Gereformeerd, Remonstrantsch of Doopsgezind, boden wij eene handv aan, die — door allen geweigerd werd.

Doch welligt zal men ons nu tegenwerpen , dat wij later bekrompen en onverdraagzaam zijn geweest, ja, dat wij op anderer regten inbreuk hebben gemaakt, door de oprigting van een Seminarie te

bezoek beantwoord van de Leeraren Jamieson, Bisset en Chavannes. Later hebben wij ook nog van eenige anderen blijken van welwillendheid ontvangen.

Sluiten