Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

# Amsterdam. UWEerw. heeft zich reeds vroeger beijverd, om de lezers van tijdschriften met deze inrigting hekend te maken; daarbij werd door UWEerw. (zoo als wij nu weten, zonder voorkennis van den Kerkeraad) een gedeelte van een brief door den zendeling geschreven aan het licht gebragt; wij gevoelen thans vrijheid, om dien brief in zijn geheel terug te geven.

Vooraf echter een kort woord over de geschiedenis van dat Seminarie, welks bedoelingen zoo vaak miskend geworden zijn.

In het jaar 1851 werd het plan gevormd, om hier ter stede een Seminarie op te rigten, waarin gescheidenen en niet gescheidenen zich zouden kunnen vereenigen, zoowel in het geven als in het ontvangen van onderwijs en ook in het Bestuur der Inrigting. Men ging hierbij van het beginsel uit, dat de niet-gescheidene den gescheidene niet van overhaasting en dweeperij wegens zijn uitgaan uit het Hervormd Kerkgenootschap — de gescheidene daarentegen den niet-gescheidene niet van ontrouw en menschenvrees wegens zijn blijven in dat Kerkgenootschap, zoude beschuldigen; elkanders geweten eerbiedigende, en verschil van gevoelen verdragende. Gelijk vroeger een onzer aan eenige studenten van het Athenaeum op hun verzoek, te zijnen huize onderwijs in het Hebreeuwsch gegeven had ,• gevoelde hij ook nu geen bezwaar, om op bovengenoemd Seminarie het Oude Testament aan eenige jonge lieden te verklaren. Het is hier de plaats niet, om in al de bijzonderheden te treden, die tot het afspringen van bovengenoemd plan hébben bijgebragt. Slechts dit

Sluiten