Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geacht worden aan den eerbied en aan de bescheidenheid te kort te doen, had men billijkerwijs kunnen verwachten, dat de kerkeraad niet kortweg onze uitnoodiging van de hand wijzen, maar althans eenige inlichtingen vragen of geven zou, ten einde, zoo er, zijns inziens iets schadelijks werd voorbereid, de zaak zoo veel in hem was, nog bij tijds te stuiten.

Veel wordt daarvan gesproken, dat wij scheiding zoeken te bevorderen; wanneer men hiermede bedoelt de scheiding tusschen het eene genootschap en het andere, zoo wordt dit ten stelligste door ons ontkend; doch wij willen geenszins ontveinzen, ja wij spreken het hier vrijmoedig uit: iets te kunnen bijbrengen tot scheiding van duisternis en licht, dit zou ons niet berouwen, maar veeleer verheugen. Thans ligt onzes inziens de grootste aanleiding die wij geven tot bevordering der afscheiding, in de openlijke verklaring, dat het Seminarie wordt opgerigt op de grondslagen der Hervormde Belijdenis. — Of men, lid zijnde eener Hervormde Gemeente, wier belijdenis nog niet opgeheven is, reden heeft om aan zoodanige verklaring aanstoot te nemen, laten wij aan een ieders geweten over.

De Vrije Schotsche Kerk heeft geene vrijheid gevonden, om een aanbod, dat zij zelve zoo weinig had gezocht, van de hand te wijzen. Indien zy bij magte is om meer Evangelischen zin bij het Nederlandsche volk en in de Nederlandsche kerk aan ,te kweeken, zal zelfs UEerw. haar prijzen; zij hoopt het te zijn, althans in het oordeel dergenen die zonder vooruitgang en ontwikkeling te willen loochenen of tegenwerken, toch nog in opregtheid des harten

Sluiten