Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Hervormde belijdenis de uitdrukking hunner overtuiging kunnen noemen.

Overigens kan UEerw. ons niet verantwoordelijk stellen voor wat immer door dezen of genen in het bijzonder van het Seminarie is gezegd. Wat de Vrye Schotsche Kerk bedoelt, is eenvoudig het volgende: Het is UEerw. voorzeker bekend, dat alle zendingarbeid bij haar niet van afzonderlijke genootschappen, maar van het wettig Bestuur der Kerk uitgaat (j omdat de Kerk in deze aan de geestelijke behoefte harer leden tracht te voldoen. Aldus bestaat er onder toezigt van hare Synode, ook een Comité tot uitbreiding van het Evangelie onder Israël, en een ander tot verspreiding en verlevendiging van Evangelische waarheid op het Vaste Land. Deze beide Comité's, die zich tot nu toe bezig hielden met Israël en met het ondersteunen van alle pogingen om de kennis der Bijbelsche waarheid onder de Hoomschen te verspreiden, hebben onder toestemming der Synodale Commissie, het Seminarie hun uit Holland aangeboden, aanvaard; nadat zij zich door middel eener Deputatie uit hun midden, van den toestand der zaken, alhier hadden overtuigd. ' De opleiding van jonge lieden tot zendelingen onder Israël en onder de Boomschen, — ziedaar ons doel; wanneer het Seminarie door anderen gebruikt wordt, om zendelingen onder de Heidenen te Vormen, of ook om protest in te leveren tegen de valsche wetenschap, die aan de Nederlandsche Academiën wordt geleerd, of om leeraars voor afgescheidenen en nietafgescheidenen te vormen, of ook om huisbezoekers, colporteurs en evangelisten op te leiden ten behoeve

Sluiten