Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenwoordig zijnde leden der kerkenraad waron er ingenoemd. en daarbij de inhoud zoo verward, dat er meer in het voornoemde stuk, dan in de notulen stond, hoewel het laatste een uittreksel uit het eerste genoemd was; nadat die notulen waren voorgelezen, stond ds. C. vau den Oever op, en vroeg met eene scherpe stem /zonder dit den voorzitter over te laten,) wal wij lui daarop nu aan te merken hadden, wijl er nu notulen waren, waarop ds. Klinkert, de hand op de kerkwet slaande, antwoordde, dat dezelve naar de regteu der Kerk onwettig waren, en niet bekwaam, om daarop te kunnen rigten gelijk gedaan was.

Ds. C. van den Oever ziende, dat hij regtens de wet niets vermogt, nam nu zijne gewoonte te haat: borst uit in eene vreeselijke veroordeeling , verklarende met eene vervaarlijke stem, den ouderling Jansen D. H. Holster en Plug voor onbekeerde kerels en dom.'Klinkert kondigde hif Gods oordeelen aan, zoodanig dat hij, hoewel dan nog bekeerd; al zijne dagen in het zwart zoude gaan, door deze handelwijs,en dat Gods oordeelen op hem zouden rusten.

Hierop stond de ouderling Jansen op, deed een beroep o p de vergadering, of het geoorloofd was, dat door zulk een verwoedde taal, de broeders overheerscht werdeu wijl elk voor dit oogeublik zweeg, te vergeefsch wachtende, of deze daad ook afgekeurd zoude worden; moesten die broeders uit dit stilzwijgen besluiten, dat zij als zoodanig werden.gerekend enverlieten te zamen die plaats, kunnende die vergadering niet als wettig erkennen in zulk eene stemming.

Als eenzamen en verjaagden te zamengeschaard zijnde (terwijl, br. Smit van Hasselt zich mede aan die handelingen onttrok en zich bij hen voegde) ondervonden zij , dat geen der vloekspraken hen troffen, dewijl de Heere eene aangename stilte in hun hart gal en vrijmoedigheid, om tot Hem te vlugten; overleggende te zamen, om zoo spoedig mogelijk eene zamenkomst te hebben, waarin besloten kondo worden, hoe het regt der Kerk zoude gehandhaafd worden. Inmiddels kwam er een aanzoek aan de Classis van Overrijssel, door twee broeders welke afgevaardigd waren, om te vernemen, welke rédenen en bedoelingen er waren in het verlaten der vergadering door voormelde broeders en dit gaf aanleiding om zoo spoedig mogelijk «ene zamenkomst le bewerken, waartoe dan de classis van Overijssel met dom. Holster en ouderling werden uitgenoodigd; die bijéénkomst, bepaald zijnde op 28 en 29 September 1858, werd aan de Br. afgevaardigden geschreven, dat zij verwacht werden, terwijl inmiddels een1 dag te voren, eene bijeenkomst werd gehouden, waarvan wij hier de notulen laten volgen, om reden, wij in de circulaire verdacht worden van goddeloos gehandeld te hebben.

Bijzondere vergadering gehouden te Zwartsluis den 28 en 29 September 1858, door de kerkenraden protesterende tegen de handelingen der Synodale vergadering te Dordrecht, den 2 en 3 Augs. 1858.

Sluiten