Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 1. De vergadering is geopend met het zingen van Ps. 86 vers 6 en gebed door ds. Plug.

Abt. 2. Is men overgegaan tot het inwinnen der lastbrieven, om te zien, Wie zitting mogte nemen en waren tegenwoordig van de gemeente.

Art. 3. In deze vergadering is voorgelezen, een brief van de kerkenraad van Apeldoorn, behelzende, dat zij van hun protest waren teruggekomen en zich nu houd aan het oerdeel van de overige leden der vergadering van Dordrecht.

Art. 4. Is door broeder Holster verslag gegeven waarom de gemeente van Ylissingen zich niet heeft vertegenwoordigd, en is daarin genoegen genomen.

Art. 5. Aan de tegenwoordig zijnde leden is opening gedaan, van de redenen, waarom deze vergadering gehouden werd en daarna is ;u rondvraag gebragt of dezelve werd wettig geacht, hetwelk door allen is toegestemd , met uitzondering van den ouderling J Smit, die zich onzijdig wil houden.

Art. 6. De vergadering is overgegaan tot het verkiezen van. een president en scriba, en zijn met meerderheid van stemmen daartoe benoemd J. Plug en D. Klinkert die als zoodanig zitting genomen hebben, met het zingen van Ps. 35: 4 en gebed door Ds. J. Plug.

Art. 7. De vergadering is hierop gescheiden met het zingen van ps. 119:1 en gebed door ds. Klinkert.

Abt. 8. De middagzitling is geopend met het. zingen van ps. 119: 8 en gebed door ds. Holster.

Art. 9. Na overweging der omstandigheden is door de vergadering een stuk opgesteld, om aan de commissie te worden overhandigd, behelzend» de punten, waaruit de ellenden waren voortgevloeid en welke zij hoopten, dat mogten worden weggenomen, behoudens het regt der kerk. De copij daarvan is in de bijlage der notulen van 1858 blad. 18—19.

Art. 10. De tijd der middagzitting daarmede verloopen zijnde , is de vergadering gescheiden met het zingen van ps. 25: 10 en gebed door den ouderling Z. Stoel.

Art. 11. De woensdag-morgenzitting geopend door het zingen van ps. 119: 3 en gebed door den ouderling K. Smit.

Wapenvelde. T. Eikelboom. Dinteloord. 3. Holster.

M. van Bcveren

Zwolle D. Klinkert.

Zalk Z. Stoel.

J. Podt.

S. M e ij e r.

N. Sickkel.

B. C. P. Jansen.

Hasselt. K. Smit.

L. Smit. Rijssen. M. Baan. Rouveen. K. Bouwman. Zwartsluis. 3. Plug.

G. Keizer.

R. Lier.

II. Woelderink. later ingek. H. SI urink. J. Smit.

Sluiten