Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kerk genoeg té -doen wist geene betere uitkomst, daa de vergadering enweltig te verklaren.

Ten tweede; de feiten waarop ZÉ. geschorst is, worden leugen verklaard, 'immers leest men pag, 20 van de circulaire; „wat het eerste artikel der schorsing betreft, zijn voor het grootste gedeelte leugens." En wat zijn die leugens toch? dat wij bewezen, dat C. van den Oever aan de getrouwe leden te Vlissingen, sommige broeders, als trouweloozen, valsch, huichelachtig, enz. heeft ten toongesteld. Wij zullen hier de brief laten volgen, en oordeel dan zelf over ,s mans praktijken; dezelve luidt woordelijk aldus i

„Aan de Getrouwe Ledematen der Gereformeerde Gemeente onder het Kruis , te Vlissingen." Geliefde vrienden en vriendinnen, dewijl ik niet in de gelegenheid ben, om V allen te kunnen spreken, zoo gevoel ik mij zelvtn gedrongen, om U allen door deze letteren eenige zaken te onderrigten, opdat Uwe zielen door onwettnheid niet verder misleid worden. Gij allen weet, hoe de Heere my als middel heeft gebruikt, om de gemeente te stichten, en daarna een jongeling onderwezen, welke ik V toezond, om onder U te arbeiden, die ook Ow leeraar is geworden en nu ruim 1% jaar is werkzaam geweest, aan wim ik allen tüd en middelen heb opgeofferd lot zijn en der gemeente welzijn. Doch die nu op onze laatst gehouden vergadering te Dordrecht , toen hij en nog twee andere leeraars, namelijk J Plug en D. Klinkert, van hunne trouweloosheid, valschheid en huichelarij overtuigd werden als jongens , {die een Uk om de ooren krijgen) uit het midden der vergadering wegliepen. En zoo als hier gebleken is, dadelijk pogingen aangewend, om eene scheuring te maken in de kerk hebbende dadelijk alle ordening der Gereformeerde kerk verbroken, handelende willekeurig, zoo hier, van waar hij vertrokken, als ook de plaats waar hij is heengegaan, hebbende hier te Vlissingen de vergadering en vooral mijn persoon met vele leugens overlogen, helwelke met meer dan 20 getmgm kan bevestigd worden, doch hoe groot ook de leugens waren, schmm ztj noathans door sommige der kerkeraadsledm en ook anderen gretig voor waarheid aangenomen, en tot bewijs naarvan is gebleken, dewijl de kerkeraad en sommiM Uden op raad en bevel van bovengenoemde weggelopen Plug en Uo^r , geheel tegen al onze kerkordeningen aan , te zamen gekomen en een drietal van leeraars gemaakt, waaruit zij eene hebben beroepen doch geen van die drie, welke zij ooit gezien noch gehoord hebben dus zonder consulent, zonder eenig leeraar der klasse Gem. willekeurig gehandeld. Boe kunnen nu zulke menschen zeggen, dat God hun, op dien leeraar had gewezen Dus alzoo hebben zij beloond, zich los te rukken van ons kerkelyk standpunt en alle order te verbreken en de cenvoudigen in hare onnoozelheid om te voeren^ en le misleiden en ik nu gekomen zijnde te Vlissingen^en dit alles gehoord hebbende, zoo heb ik verzocht, dat de kerkeraad zoude zamenkomen hun het regie onderrigt [zoude geven, dü geschied ^ ioomoe^J. ■ nelkn hunner betuigen, dat zij verkeerd hadden gehandeld en wenschle wel

Sluiten