Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cbnsientie te veel tegon om dien leugen van van denOave? te bevestigen, ds. Plug heeft tegeu Pot gezegd : „Nu krijgt het er uw domineelje om, maar van den Oever kan dit wel gretig veranderen in! „ „Nu zal van den Oever toch eens goed op zijn' kop hebben. O, dat die man zich nog eens schaamde (indien hij voor schaamte vatbaar is). pag. 6 staat vervolgens dat Plug gezegd heeft: „Hij behoeft niet te denken dat hij hier preken zal, even als of men vermeende, dat hij preekziek was ; Ds. Plug ontkent zulks niet doch de reden daarvan waren dat ZEw. overtuigd was van de bitterheid Van Ds. C. van den Oever jegens zijn persoon , die le Zwartsluis zijnde, wel bij de leden der gemeente, maar niet bij hem kwam, waarop dan de opbouwiog der gemeente in de liefde daardoor niet konde verwacht worden gelijk gebleken is in de openingsrede van de Zwolsche vergadering door ZEw. gedaan, en wat de preekzfekte aanbelangt; zijne vrienden te Zwartsluis, moeten iets dergelijks bemerüt hebben . wijl zj onderling raad genomen hebben, om de mennonieten Kerk te Zwartsluis te huren , hetwelk door iemand builen de gemeente is afgeraden , betuigende zulks uit don Duivel te zijn , en de brief vaa Vlissingen spreekt de preekziekte van Ds. van den Oever ook niet tegen. Vervolgens staat er dat Ds Plug tegen den Diaken van der Weide gezegd had: „Ds. C. van den Oever heeft van zijn leven zoo veel pillen geslikt., maar nu zullen wij er een klaar maken, daar hij wat meer aan te slikken zal hebben;" doch oordeel! Toen Ds. Plug dat aan van der Weiden vroeg, wanneer ZEw. zulks tegen hem gezegd had? zeide deze dat heeft de Domine tegen mij niet gezegd, Jan Smit heeft het mij verteld.

Wij herinneren hier het getuigenis van zijne vrienden , voorkomende in hun' brief pag. 26; daar zeggen zij dat Ds. Plug gezegd heeft : Ds C van den Oever heeft veel pillen verduurd maar ik denk dat hij 'ér nooit een gehad heeft, zooals hij nu zal krijgen; dus merken wij aan dat zijne vrienden hem wederom tot een' leugenaar maken; zij zeggen niet, dat ds. Plug die pillen bereiden zoude, hetgeen de schrijver zoo schaamteloos durft te beweren.

Pa" 7 zegt de schrijver dat de Ouderling Slnr.nk van Ds. van den Oever' tegen Jan Smit zoude gezegd hebben; dat hij menschen bi, de teel had gegrepen; de zaak is aldus: Slurink had van eene vrouw gehoord te Dordrecht , dat Ds. C. van den Oever voor eenige jaren I M Flesch bij de keel had gegrepen; dit had Slurink aan Jan Smit verhaald, doch niet van meer menschen, zoo als het in de c.rcula.re voorkomt; hierop ging ds. C. van den Oever met J. Smit, ofschoon hem de handelingen met Flesch wel bekend waren onbeschaamd naar Slurmk en vroeg hem. waar hij gehoord had, dat hij een man brj de keel had gegrepen: Slurink wilde daar eerst niet voor uitkomen, maar ze.de eindelijk dat bij wel zoude weten wat er te Dordrecht was voorgevallen; ierop zeide de vrouw, dat zij zulks van eene vrouw uit Dordrecht ver-

Sluiten