Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar wel dat het een zegen was, de over ijsselsche broeders uil Dordrecht weggegaan waren, omdat er anders van C. van den Oever wal ergers te vreezen was, en dal was waarlijk gegrond, wijl hel schrikverwekkend was, hoe hij legen die broeders uitvoer. Hier ziet men weder, dat noch ouderdom, noch godsvrucht worden ontzien, maar een ieder, die den wil van C. van den Oever niet eerbiedigt, zijne booze uitdrukkingen moet verduren. —

Pagina 18 vindt men dat C. van den Oever zonder eenig onderzoek, enz' enz. geschorst is , in zijn dienstwerk doch wij denken dat uit de Notulen en uit dit ons getuigenis genoegzaam blijkt, dat het hoognoodzakelijk was, dat de Kerkenlucht op hem werd toegepast; vervolgens wordt daar geschreven dat ds. Juch door de vergadering geperst 13, om de schorsing brief te onderteekenen en dat ZEw. dil aan den ouderling Bossche te Rotterdam zoude geschreven hebben: het welk eene schaamtelooze leugen is. ZEw. wenschte dat dit zijn geschrift werd aangetoond; in plaats, dat dit van iemand is afgeperst geworden, heeft ds. Juch na voorafgaand gebed, een iegelijk vermaand, met eene vrije consieutie le handelen en het gevolg was; dat al de aanwezige leden den schorsiugsbrief onderteekend hebben nog vindt men daar dat er voor een blinden per order geteekend is. — Is dit iels buitengewoons? neen! daar levert de maatschappij dagelijks voorbeelden van. — Maar dit is buitengewoon, dat ds. C. van deu Oever dienzelfde blinden man, zes jaren geleden, heeft laten zien (zie daarover eene door C. van den Oever zelf geschrevene bijlage der Notulen van 1853, alwaar men leest Pag. 14 nader onderrigt van eenige handelingen van S. M. Flesch, waarvan wjj oofl'-getuigen zijn geweest; dit onderrigt is onderteekend door I. Smaling, ouderling, te Rotterdam en F. L'rbauus, blinde ouderling te Gouda; derhalve mag C. van den Oever, als hel maar in zijn belang ligt een blinde als ooggetuige gebruiken en men wil eene vergadering betwisten of liever bespotten, dat in naam van dezelfde Urbanus per ordre geteekend is. Verder klaagt men dat in alle gemeenten werd afgekondigd dat ZEw. geschorst was; Ook dit onheil heeft bij immers zich zeiven berokkend, doordien hij twee jaar achtereen telkens als het vergadering moest worden bijna alle gemeente rondging, om de harten voor zich in te winnen met te zeggen, dat hij de oudste leeraar was zoovele gemeenten gesticht had en dat evenwel dd. Plug en Klinkert zijne bevelen niet wilden opvolgenen iedere vergadering tegen hem protesteerden.

Pagina. 19 leest men dat D. Plug te Zwartsluis C. van den Oever afriep als een leugenaar en lasteraar. De Heere en de geheele vergadering is getuige , dat dit laster is, enkel uit beginsel van .wraakgierigheid verzonnen. Hoewel er reden genoeg toe bestonden is dit op de zachtste wijze geschied en de hoorderen vermaand, voor hem te bidden. (Straks nader te behandelen bij den brief van Zwartsluis.)

Pagina. 21 staat: toen Plug C. van den Oever had afgeroepen als ge-

Sluiten