Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overigen leden van den kerkenraad hierover te willen spreken en indien het dan besloten werd hem toe te laten om le prediken, dat hij hem dan hiervan berigt zoude doen en hit hem dan zoude laten weten 6g A. Gunst, waar hy zoude logeren. Vervolgens op het dorp komende is ds. H. v. d. O. na bij eenigen van de gemeente geweest te zijn en anderen ontmoet te hebben en door sommigen gevraagd te zijn of hij morgen zoude prediken? geantwoord hebbende als de kerkenraad, zulks wilde toelaten dan Ja! vertrokken naar de hofstede van A. Gunst; vervolgens is L. Aarnoudse bij den ouderling 3. van Hiele gekomen en hem het voorgevallen gesprek met ds. H. v. d. O. medegedeeld en le zamen besloten om ds. H. v. d. O. niet te laten prediken, in aanmerking nemende, dat hij volgens gerugt, reeds 3 d 4 weken geweest ivas zonder dienst te doen in zijne gemeente, ten andere dat hij niet alleen, niet op de vergadering te Amsterdam was geweest zonder aan dezelve te doen weten , wat hiervan de redenen of oorsaak waren [zoo als de overige absente\Leeraars gedaan hebben\ maar dezelve vergadering tegen gewerkt blijkens zijn schrijven aan ds.Kloppenberg, wien hij raadde niet naar de vergadering te Amsterdam te gaan dat hij ook niet derwaarts ging en de meesten zouden thuis blijven, en dus met dezelve niet vereenigd is maar er buiten; ten derde berigt zijnde dat niemand van de aanwezige leeraars der vergadering, met inbegrip dergenen die door ziekelijke omstandigheden absent waren , niemand ds. H. v. d. O. hardden losgemaakt, ten vierde het onbegrijpelijke van hem zoo een' ongelegen tijd hier te bevinden op den laatsten dag der week, verwijderd van zijne eigene gemeente, onbegrijpelijk en een raadsel voor haar zijnde,, wat hem dreef, of zijne bedoelingen waren , noglans het haar voorkwam, als zeker geen goed en daarom raadzaam hem niet te laten prediken, vervolgens, zijnde zondag morgen komt ds. H. v. d. O. naar het dorp, gaat onderweg aan bij L. Kunst diaken, wien hij vroeg, of hij den kerkenraad gisteren avond had gesproken,, hem te laten prediken waarop L. Kunst hem antwoordt zulks niet te weten,, maar wat er ook van ware: hij er zijn consent niet toe verleende, en hem ook. waarschuwde niet op te treden; verlaat hierop de woning vanL. Kunst met te zeggen dat hij nogtans zoude optreden en komt alzoo de kerk binnen ivijl den voorzanger reeds aan het lezen was van een gedeelte van Godswoord, gaat regt door tot in den tuin (doophek) digt aan den lessenaar waar de ouderling 3. van Hiele voorstond (zijnde in het stil gebed om dien morgen voor hetzelve^ voor de gemeente voor te gaan bij het afwezig: zijn van den Leeraar, die te Vlissingen was) trekt zijn jas uit en gaat voorbij de lessenaar en ouderling 3. van Hiele, en klimt den predikstoel op, ongemerkt door 3. van' Hiele, die nog in het stil gebed was : — C. Gunst kerkmeester, ook in het stil gebed zijnde, op zijne plaats bij den tuin, door hiervan wat te hooren , sloeg zijne oogen op, ziel zulks en wendt zich tot den Diaken A. de Later die het naast bij hem zat, en vroeg hem, of hij ds. li. v. d. O. hiertoe consent gegeven had en antwoordde „volstrekt niet"; hierop wendt zich C. Gunst lot 3. v. Hiele die voor zijn lessenaar stond en vroeg hem zulks ook , die ook hetzelfde antwoord van Neenl gaf, waarop C. Gunst zeide legen ouderling 3. van Hiele, dan tegen zulk doen te protesteren, waarop de ouderling 3. van Hiele van achter zijn lessenaar Imam, die als onder de preekstoel stond en wmdt ztch tot ds. H. v. d. O. voor de preekstoel en ver-

Sluiten