Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weg te nemen, die aan de gemeente in doopsbediening harer balderen, in het belijdenis afleggen harer kweekelingen en in het vieren van het avondmaal eenigen band opleggen, waardoor hare gewetensvrijheid belemmerd wordt, mits ook art. 23 van het algemeen reglement worde uitgevoerd.»

Uwe Commissie acht het onnoodig, vóór zij U hare beschouwingen over al deze verzoekschriften mededeelt, in het breede uit te wyden over het teedere en moeijelijke der taak, die haar door Uw vertrouwen was opgedragen. Teeder en moeijelijk was die reeds op zich zelve, allermeest in deze fel bewogen dagen; teeder en moeijelijk ook — waartoe verzwegen, wat-ieder uwer reeds in stilte tot zich zeiven gezegd heeft — om de eigenaardige hestanddeelen, waaruit de Commissie was zamengesteld. Getuigde die zamenstelling ongetwijfeld van het streven Uwer vergadering om zich op een onpartijdig standpunt te plaatsen en zich zooveel mogelijk van verschillende zijden te laten voorlichten ten aanzien der hoogst aangelegen zaak, die ons bezig hield; het bleek echter ook van de andere zijde dat het groot verschil van zienswijze, van beginselen zelfs, tusschen sommigen harer leden bestaande, in de vergaderingen der Commissie niet verzwegen of bemanteld kon worden. Intusschen acht zij het noodeloos U in bijzonderheden mede te deelen, ten aanzien van welke punten zich in haren eigen boezem eene min of meer belangrijke verscheidenheid «penbaarde. Het zij U genoeg te vernemen, dat de verschillende beschouwingswijzen van wederzijde zonder terughouding, met warmte, maar ook met waardigheid en gematigdheid zijn uitgesproken geworden, en dat ieder van zijn eigenaardig standpunt van hetgeen hy waarheid achtte getuigenis gaf, zonder dat de liefde daarbij heeft schade geleden. Is volstrekte gelijkheid van inzigt in deze dagen naauwehjks denkbaar, reeds heeft eene betrekkelijke overeenstemming waardij en beteekenis. Het strekt dan ook Uwer Commissie tot vreugd en voldoening, dat zij — alle verder verschil van sommigen harer leden, ten aanzien van bijzondere punten, voorts ongepraejudicieerd latende — althans tot zulk eene

Sluiten