Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

relatieve eenheid ter zake der vermelde adressen gekomen is, dat het haar mogelijk werd het volgende als haar gemeenschappelijk resultaat aan Uwe vergadering aan te bieden.

Uit het gegeven overzigt der verschillende bij de Synode ingekomen adressen blijkt, dat in twee adressen nog in 't bijzonder de opheffing der verpligting tot het afleggen van het proponentsexamen voor Theologiae Doctores verlangd wordt, en dat een adres, met wegneming van art. 11 van het algemeen reglement, eene onbeperkte leervrijheid nevens het losmaken van meer, waardoor adressanten de gewetensvrijheid belemmerd achten, wil toegelaten hebben, onder voorwaarde dat art. 23 van genoemd reglement worde uitgevoerd ; — dat de drie adressen uit.'s Gravenhage, naar aanleiding van de prediking van twee predikanten der gemeente aldaar,zich vergenoegen met eene veroordeeling der dusgenoemde Modeme Theologie van de zijde der Synode uit te lokken; waarbij de Bijzondere Kerkeraad van 's Gravenhage en eenige ouderlingen der Waalsche gemeente te Amsterdam nog de vragen voegen, eerstgenoemde wat hem en in 't bijzonder den ouderlingen, de laatstgenoemde wat ouderlingen te doen staat tot handhaving der leer, en welk regt de predikanten hebben om andere predikanten en proponenten voor zich te laten optreden; dat twee adressen de onderteekening verlangen van de XII Artikelen des geloofs, en de overigen de volledige handhaving van de Belijdenisschriften der Nederlandsehe Hervormde Kerk, met name de Nederlandsche Geloofsbelijdenis, den Heidelbergschen Catechismus en de Leerregels van Dordrecht.

Wordt er van de Synode verlangd, dat zij medewerke tot het opheffen van het kerkelijk examen voor hen, die aan eene onzer Akademiën den graad van Theologiae Doctor bekomen hebben, Uwe Commissie kan U daartoe niet adviseren, omdat het kerkelijk examen, door de aanstaande Evangeliedienaren afteleggen, niet slechts een waarborg geeft voor hunne bekwaamheid in alles wat tot de Evangeliebediening behoort, maar hun ook de verpligting oplegt om getrouw te zijn aan de belijdenis onzer Kerk, in art. 27 van het reglement op het examenuitge-

Sluiten