Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een aandrang tot geloof, te weinig te gemoet komen aan tegenspraak en bedenking. De bedenkingen die hij bij zich overwonnen heeft, en van nu aan in zijn oog zonder alle waarde zijn, duldt hij niet."

Indien UEerw. niet een grijze leeraar ware, zou ik uwe Renschenkennis zeer betwijfelen, die zoo al niet het hart van den zoon van Abraham, dan toch dat van den zoon van Adam behoorde te kennen. Ik dien protest in, tegen den naam van renegaat, door u aan den Christen geworden Israëliet gegeven, en wil verder gaarne gelooven dat het zoo erg niet was bedoeld. Een Israëliet toch, die Christen wordt, valt daardoor niet af van het geloof der vaderen, maar gelooft slechts in Hem, van wien Mozes en de Profeten hebben getuigd. Op u rust de verpligting, om het bewijs te leveren, dat ooit een Evangelisch Christen uj.t Israël, die het Evangelie in waarheid had omhelsd , zijne broeders om halsstarrigheid heeft willen aanklagen of vervolgen. Tot dus verre .had men gemeend dat de Roomsche, die tot de kennis van het Evangelie was gekomen , bij uitnemendheid geschikt was om dat Evangelie aan zijne broeders te verkondigen; — dat onder de Heidenen, Christenen uit de inboorlingen, in dit opzigt groote voorregten hadden boven vreemden — thans vernemen wij van UEerw. dat Christen-Israëlieten, omdat ze. Israëlieten zijn van geboorte, beschouwd moeten worden als ongeschikt tot de prediking van het Evangelie onder hunne broeders.

Men plagt doorgaans te veronderstellen dat iemand, die een zekeren strijd doorstreden heeft, ook het best in staat is om de bezwaren te begrijpen en te waardeeren, die aan dien strijd verbonden zijn; en dat hij uit eigen ondervinding, wettende wat het hem zeiven heeft gekost om tot eene vaste overtuiging te geraken, ook dubbel bereid is om de bedenkingen van anderen met geduld en medegevoel te dragen; nu hooren wij echter van UEerw. het tegendeel.

Geen wonder evenwel dat gij aldus oordeelt, daar ook de wijze waarop gij schijnt te meenen, dat de Joden zendelingen

Sluiten