Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nige aanduidingen door U gegeven, om de rigting van den matig-vrijzinnigen, of wel vrijzinnigen, of wel vrijen leeraar, te leeren verstaan. Een woord vooraf echter nog over de wijze waarop, naar uwe meening, een Joden-zendeling tot de overtuiging zijns harten komt.

//De bekeerde Jood" schrijft UEerw. had van jongs af zijne theologie, waarin, aan de onderscheidene leerstukken, door het Eabbinische gezag, vaste, onverzettelijke plaats was toegekend. Hij heeft haar bij zijn overgang tot de Christelijke kerk, verwisseld met de theologie van de Schotsche of Episcopale kerk en nu is hij gereed, haar, de nieuwe, in hare geheele volheid over te dragen tot den in het Evangelie over te brengen Joodschen leerling." En verder // de Joodsche missionaris had reeds aan de twisten en scheuringen der Joodsche kerk deel genomen. De een of de andere school hing hij aan; thans het Evangelie omhelzende, bepaaldelijk bij de Vrije Schotsche of Episcopale kerk, is hij overgegaan in het leger van die kerk tegen over haar Dissenters *). En nu staat hij, de getrouwe en vurige krijgsknecht den nieuw in te schrijvenen aan te voeren, tegen al wat in de strijdbaan tegen is, en Eoomsch-katholijken en Protestanten van onderscheiden naam, niet het minst tegen de onregtzrnnigen in den eigen schoot zijner gemeente, die Groningers.".

Wat wordt ons hier geleerd aangaande den gang der ontwikkeling van den Joodschen zendeling?

A. Dat hij van jongs af zijne theologie gehad heeft, waarin aan de onderscheidene leerstukken door het onverbiddelijk Eabbiniseh gezag eene vaste onverzettelijke plaats was aangewezen; derhalve, onbepaalde onderwerping van de zijde van den jongeling.

*) Onder Dissenters verstaat UEerw. waarschijnlijk degenen die van de opgenoemde kerken in de leer dissenüëeren, of afwijken; anders zou te geover de Vrije Schotsche kerk bezwaarlijk van dissenters kunnen gesproken worden, — tenzij UEerw. hiermede bedoelde dat de Vrije Schotsche kerk eigenlijk ra kerk van Schotland is, en derhalve de achtergeblevene Staatskerk van de kerk is afgeweken.

Sluiten