Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Dat hij reeds aan de twisten eu scheuringen der Joodsche kerk deel genomen en de eene of andere school aangehangen had; derhalve bij den jongeling eigen onderzoek, geene te voren' vastgestelde .theologie, vrije keuze en zelfstandige beslissing.

Hoe deze beide tegenstrijdigheden te vereenigen zijn, heeft UEerw. ons niet vermeld. Gij zwijgt ook van de wijs waarop iemand Christen is geworden, eer hij als zendeling optreedt. Wie uwe voorstelling der zaak leest, zou bijna moeten gelooven, dat iemand heden nog streng Eabbijnsch Jood is en morgen zendeling onder Israël.

Mag ik uwe schets" even uit mijn eigen leven aanvullen? De wijze waarop ik tot Christus gekomen ben, is geheel ve» schillend van de door U ten opzigte van den onkundige en den rationelen Jood beide geschetste. Hierover echter zwijg ik, daar wij nu niet de vraag behandelen, hoe een geboren Jood Christen, maar hoe een Christen uit Israël zendeling, wordt. Welaan nu, Christen zijnde, studeerde ik een jaar in Halle en vier jaar in Berlijn. Op de academiën van beide plaatsen, werd ik, dit kan ik u verzekeren, tamelijk omstandig met de Christelijke Theologie bekend gemaakt. Dat het ouderwijs dikwerf niet zeer regtzinnig was, zult gij mij. toestemmen, wanneer ik U zeg dat zich onder mijne leermeesters mannen bevonden als Gesenius, Roebiger, Vatke en Benary (de laatste een proseliet en echter bij uitnemendheid vrijzinnig). Van den een hoorde ik, dat de Pentateuchus niét door MoZBS van den ander, dat het Evangelie van Mattheus niet door den apostel van dien naam, geschreven was; van den een, dat Jes. XL—LXVI niet als van Jesaja afkomstig, van den ander dat de tweede Brief van Petrus niet als echt, beschouwd worden moest, terwijl de straks genoemde 'Vrijzinnige proseliet alle moeite aanwendde om te bewijzen dat de Openbaring door den apostel Johannes geschreven is, teu einde voorts het Evangelie (daar beide boeken naar zijne meening toch wel niet van een en denzelfden schrijver konden

Sluiten