Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn) te beter aan den apostel te ontfutselen. Onder mijne hooggeachte leermeesters tel ik ook Tholuck. en Thilo , Hengstenberg, Neander, Nitzsch en Twesten, welke hoe regtzinnig dan-ook, waarlijk niemand op eens van een Rabbijnschen Jood in een volmaakt Schotsch-regtzinnigen theoloog veranderen zullen.

UEerw. zal mij dus wel willen toegeven, dat ik den strijd eenigermate ken. En wat zult gij nu zeggen, wanneer ik u verklaar, dat ik nog nimmer eenig door mij gedoopten Israëliet, in den Catechismus mijner eigene kerk onderwezen heb ? Misschien zult gij mij van nu af den naam zoo niet van vrijzinnig, althans van matig-vrijzinnig toekennen? Ik moet tier evenwel bijvoegen, dat hoewel ik dan ook niet in den Catechismus onderwees, ik dit toch steeds gedaan heb overeenkomstig de belijdenisschriften mijner kerk. Ja, ik aarzel niet te protesteren tegen iedere leering, die van de waarheid in die belijdenisschriften nedergelegd, afwijkt. De Yrije Schotsche kerk heeft gelukkig niet te strijden tegen onregtzinnigen in haar eigen boezem. Groningers kent zij niet; waren er zulke, men zowde hun alle vrijheid laten buiten de kerk, doch nimmermeer dulden, dat zij in de kerk hunne dwalingen verspreidden. Hier in Nederland zijnde, stem ik u toe, dat ik mij verpligt acht de Israëlieten, die in de Nederlandschë Hervormde kerk worden opgenomen, tegen de Groningers of liever tegen de zoogenaamde Groninger leer, te waarschuwen. Immers, deze leer is niet een van de vele vormen der verschillende wetenschappelijke opvattingen van het Evangelie, maar zij loochent de dierbaarste waarheden van het Woord van God, ja loochent dit Woord zelf. Ik heb in de jongstverloopene weken het laatste geschrift van Dr. Meyboom gelezen, dat tot titel draagt: //Jezus Jocdsch-Theocratische Godgeleerdheid," enz. te Groningen uitgegeven, en kort daarop toevallig zoo als men het noemt ook de // Peinzende Christen," van wijlen uwen vader.

In den tijd van laatstgenoemde openbaarde zich de kiemen

Sluiten