Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de Schriften des Ouden Testaments, geeft Dr. Meyboom aan het slot van zijn geschrift. Hij onderscheidt tusschen eene prediking voor //eenvoudigen en eene prediking voor ontwikkelden." Zoo kan men velgens hem, //over Simson Christelijk prediken, indien men doet uitkomen dat in dien man moed en kracht gaven van Gods Geest zijn, en dat men al het goede dat in menschen gevonden wordt, zelfs in slechte menschen, volgens de aanwijzing des Nieuwen Testaments, aan God behoort toe te schrijven, en Hem dank te weten, mits gij er maar bijvoegt dat zulke spranken van'hooger leven voor den Christen niet voldoende zijn, maar dat hij beter behoort te wezen dan de wellustige woestaard onder Israël."

Eene zeer diepe opvatting van het leven van Simson inderdaad! —

Eene enkele proeve nog van de prediking die D'. Meyroom voor ontwikkelde Christenen geschikt acht; //men kan Christelijk prediken over David den man naar Gods harte, als gij hem, om het Oude Testament zijne eer te geven, tegenover Socrates en Zoroaster laat uitkomen; maar om het Nieuwe Testament niet in de schaduw te laten, ook tegenover den Christen naar Gods harte, of tegenover den Christus zeiven."

Voorwaar, eene zeer geestelijke opvatting van den zamenhang tusschen Oud en Nieuw Testament! —

Geen -wonder dat het opschrift van Dr. Meyboom met deze verklaring sluit: //Aan het Mahomedanisme kennen wij den voorrang toe" boven het Jodendom om de Christelijke bestanddeelen die het bevat. Wat er overigens in ligt zouden wij niet gaarne met het beste der profeten gelijk stellen, maar boven het Indische, Chineesche en Parzische, verheffen wij het Oude Testament hoog."

Waarlijk men moet bekennen, dat eene dergelijke prediking bij uitnemendheid berekend is, om den Jood te stichten en te treffen. Vergelijkt men bij eene zoodanige Schriftverklaring, degene die b. v. door Hengstenberg,

Sluiten