Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Delitzsch, Hofpmann, Batjmgaeten, Ktjetz, Netjmann, en zoo vele andere gegeven wordt, dan staat men er waarlijk verbaasd over dat zij die beweren hier te lande bij uitnemendheid de wetenschap te vertegenwoordigen, nog dergelijke Verouderde en oppervlakkige meeningen te berde durven brengen. Ik geloof niet dat in Duitschland iemand die nog voor wetenschappelijk wenscht door te gaan, het in onze dagen zoude wagen geschriften uit te geven, als die van Dr. Meyboom en van vele der met hem gelijkgezinden.

Wanneer men leest wat in Nederland door vrijzinnigen en matig-vrijzinnigen geschreven wordt, dan zou men daaruit wel eens kunnen opmaken, dat geen regtzinnige wetenschappelijk, en geen wetenschappelijke regtzinnig is. Noemde ik u Hollandsche namen op, het zou mij niet genoeg baten — overigens heeft men hier te lande ook niet weinig achting voor de Duitsehe Godgeleerdheid. En te dezer gelegenheid zij vermeld, dat op den laatsten Kirchentag te Berlijn honderd en acht hoogleeraren zich rondom de Augsburgsche Confessie hebben geschaard, in welke Confessie al de hoofdwaarheden tegenover de verschillende dwalingen, — ook tegenover de Groningsche — met groote duidelijkheid beleden worden. Zouden daarom nu ook al die hoogleeraren op eens onwetenschappelijk geworden zijn? Mag ik UEerw. nog eene proef aanbieden (hoewel ik mij daarbij evenwel niet voor elke bijzonderheid verantwoordelijk stel) van de wijze, waarop thans in Duitschland het Oude .Testament wordt opgevat? en u verwijzen naar een artikel van Prof. Lange in het //Deutsche Zeitschrift, Jahrgang 1853," getiteld: //Die sogenannte anstöszigen stellen im alten Testament als Central-Punkte der herrlichkeit der alt-Testamentischen Religion."

Ik mag hier niet verder uitweiden, en meen overigens ook genoegzaam bewezen te hebben

a. dat men regtzinnig kan zijn en tevens wetenschappelijk, of zoo als men het hier te lande bij voorkeur uitdrukt: staan kan op de hoogte der wetenschap, en

Sluiten