Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrijzinnigen daarentegen tot het hart — hoe dit zij, ook de vrijzinnige zal niet vermogen de waarheid te brengen in het hart. Gij wekt wel op tot werken, doch sfreekt niet van het gebed en maakt met geen enkel woord gewag van de onmisbaarheid van den Heiligen Geest, als de Eenige, die bekeeren en in waarheid tot Christus brengen, kan. Zeg niet, //dit verstaat zich van zelve." In een opstel, hetwelk tot titel draagt: //Jodenbekeering ," mag dit gewigtig punt niet vergeten worden.

Gij vreest // dat de Joodsche missionaris zijnen Joodschen broeder, moge die ook in vreeze voor God, in hoop op den nog eens te verschijnen Messias, in alle Christelijke deugden uitmunten, beschouwen zal als een prooi van hellevuur en met den schrik der helle dag aan dag zal aandringen, en door die overdrijving tegenwerken."

Had ik onregt toen ik beweerde dat UEerw. de wijze niet kent waarop het Evangelie door de zendelingen aan Israël gepredikt wordt? — Meer dan vier jaren heb ik in Amsterdam het Evangelie verkondigd. Ik houde mij overtuigd dat mijne hoorders zouden kunnen verzekeren, dat ik gedurende dien tijd mijne Joodsche broeders niet als eene geschikte v prooi van hellevuur" heb voorgesteld. Sedert' meer dan vier jaren ook geef ik een weekblad uit, dat over Israël en tot Israël spreekt; ik geloof niet dat het Evangelie er ooit op de door U voorgestelde wijze verkondigd werd. Misschien zegt gij: //ik heb u nooit gehoord, noch uw Weekblad gelezen ," — Nu dat geloof ik gaarne

Één ding is er nog dat ik niet stilzwijgend kan voorbijgaan, en wel hetgeen gij zegt van de //Christelijke deugden der Israëlieten." In de eerste plaats antwoorde een blad door de Israëlieten zeiven uitgegeven! In het Israëbetisch Weekblad van 9 Junij 1854, leest men: //Wat nu de uitdrukking Christelijke deugden, Christelijk gebed, enz. betreft, men behoeft zich slechts de woorden Christelijke liefde, Christelijk» barmhartigheid, Christelijke weldadigheid voor den geest te

Sluiten