Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ten; Joden, wier val de rijkdom, wier verwerping de verzoening geweest is, Joden-, die of zonder eenige vertroostingen van het hart, knagen aan de dorre schors van eene uitgediende schaduwwet, of bij de ervaring dat alle verwachtingen van den Messias op louter misrekening uitloopen, bijkans alle godsdienst laten varen, en op zijn best genomen beschaafde naturalisten worden, Joden, op wie het oordeel der verblinding en verharding rust tot op dezen dag Joden, meer gevoelens kan ik nu niet dragen, Joden, nu bloedt mijn hart, nu druipt mijn oog, Joden, nu ga ik knielen voor Abrahams God met die bede: Och of Israëls verlossing uit Zion kwame, Joden, de God van Abkaham leeft, Hij, die uit steenen Abraham kinderen verwekken kan, o wie zal leven als God dat doen zal, wat zal zulk eene ontnuchtering anders zijn dan een leven uit de dooden

Joden, nu roept, nu schreeuwt mijne diepbewogen ziel u toe, mijne toegenegenheid en het gebed dat ik voor ulieden tot God doe, is tot uwe zaligheid."

Bijna aarzel ik na zulk eene teedere uitstorting des gemoeds, nog een enkel woord ten slotte hierbij te voegen, slechts dit ééne nog: over het algemeen behandelt TJEerw. de Joden veel meer als Joden dan ik, vergetende dat zij ten eerste zondaren zijn, en dus niet enkel als Joden, maar ook als zondaren toegesproken moeten worden. He voor mij heb tot dus ver nooit als het voornaamste geacht, dat deze of gene plaats door de Joden Messiaansch worde opgevat of niet, maar wel dat zij het zondige der zonde leeren inzien, en langs dien weg behoefte aan een Verlosser gevoelen. .-Eerst, dun wordt door mij over den Verlosser gesproken. Jtfe 'twee vragen die daarbij hoofdzakelijk behandeld moeten worden, j'zijn: Welke is de leer van het Oude Testament aangaande den Messias in Zijn Persoon en in Zijn werk; en hoever, viafit het beeld van den door Mozes en de Profeten beloofde *è^^Dor&rgéschaduwden Messias, zijne vervulling in Jezus van Nazareth?

Sluiten