Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik overreed, dat dit, naar den mensch gesproken, eene onmogelijke zaak is. De reglementaire Kerk wijkt hoe langer hoe meer af van het Woord Gods. De Eerw. brouwer heeft zulks in zijn adres tegen het reglement van Kerkelijk opzigt en tucht, weldra verbindend verklaard, op nieuw aangetoond. Wat zullen de gevolgen zijn? De getrouwe Herders en Leeraars, gebonden aan het Woord Gods, zullen zich verzetten. Het strijdperk is geopend, de vervolgingen zullen beginnen, de uitzettingen niet achterwegen blijven, en alsdan zal de groote scheiding plaats hebben; en ik twijfel er niet aan, of de druk der tijden zal al de kinderen Gods wederom verzamelen , en wij die de beroerdere Israëls zijn, zullen, onder de miskenning van velen onzer vrienden, die van ons begeeren dat wij ons afscheiden van dg Kerk, daarin zoo lang moeten blijven dienen, tot dat het de tijd des Heeren is , Hij er ons uitgeleid. — De Kerk van Christus zal alleen btoeijen onder het kruis. Och! dat wij allen getrouw-makende genade van den Heere mogten begeeren, om in den strijd te volharden, te wachten, te verbeiden; dat wij veel in vereeniging met elkander onze zielen mogen uitstorten in het gebed tot Hem onzen grooten God en Zaligmaker jezus Christus. De Heilige Geest geve ons dit gebed. Hij bidde voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.

A. P. A. DU CLOUX.

's Grevelduin Capelle.

Sluiten