Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dezer bladen, en voorzeker zal ieder, die eenigzins bekend is met den tegenwoordigen toestand der Hervermde Kerk een ander oordeel vellen.

Veel is er sints 1855 met betrekking tot het personeel der Middelburgsche predikanten voorgevallen, en de gemeente-leden , die hunne geloofsbelijdenis hennen, zullen ook thans niet meer behoeven te vragen, of de belijdenisschriften nog voor de Middelburgsche gemeente eene verbindende kracht hebben.

Wat nimmer in de laatste jaren was vernomen, wordt thans meer en meer openbaar, nu zich een personeel van acht predikanten te Middelburg bevindt, dat zeer uiteenloopend van standpunt is, en gevolgelijk tot verwoesting in plaats van tot opbouwing der gemeente, in de geloofsbelijdenis der Nederduitsche Hervormde Kerk werkzaam is; zoo zelfs dat de regtzinnigsten, aan wie weleer om hunnen ijver een onbepaald vertrouwen werd geschonken, daarvan niet geheel en al zijn vrij te pleiten, voornamelijk in de zuivere prediking der waarheid, onder anderen vervat in de artikelen 14, 15 en 16 der Gereformeerde Geloofsbelijdenis.

Is er dus veel met betrekking tot het personeel der predikanten sedert 1855 voorgevallen, de inhoud dezer zal de bevestiging opleveren, dat het gedrag van hen, die de gemeente behoorden voor te gaan, in alle Gode welbehagelijke handelingen, sints dien tijd de ergernis nog meer heeft doen toenemen, in plaats van die uit den weg te ruimen. * v,..

De lezer ontvange dan deze bladen, welke hem een overzigt zullen geven:

1. over de zienswijze der strijdvoerders nopens den toestand der Nederduitsche Hervormde Kerk;

Sluiten