Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo als bij de Inleiding is opgemerkt, deelden Heeren predikanten te Middelburg in eene onbepaalde hoogachting hunner gemeente-leden; en geen wonder!

Was het dan geene stoffe tot blijdschap voor hen, die hunne belijdenis als eenheid van geloofs- en leerregel vasthouden, toen zij opentlijk vernamen, dat het Klassikaal Bestuur van Middelburg hare adhcesie had verleend aan een adres, dat met open blik de Synode der Nederduitsche Hervormde Kerk in haren hartader aantastte?

Zeer velen vernamen met innige blijdschap de mededeeling die daaromtrent in onderscheidene tijdschriften werd gedaan, en waarvan het navolgende uit de Boekzaal van Julij 1854 wordt overgenomen en aldus luidt:

•Het was te verwachten, dat de gewigtige stap van het Klassikaal Bestuur van Harderwijk een diepen indruk maken zou. Het gewigt van het afgelegd protest tegen de verwoesting, die de Keologie inde Nederlandsche Hervormde Kerk aanrigt, wordt niet weinig vermeerderd nu de Klassikale vergadering hare adhaesie aan het met zooveel waardigheid door haar Bestuur verrigtte heeft gegeven.

iDe weêrklank, die dit zoo moedig uitgesproken woord in de Klassikale vergadering van Middelburg heeft gevonden, is een treffend en verblijdend bewijs van het ontwaken van vernieuwd leven in de verschillende deelen van de Hervormde Kerk.

Sluiten