Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•Zonder belijdenis! rouw geen opbouwing,geen ontwikkeling, geen herstel der Kerk. Is er geene overeenstemming meer met de belijdenis der Kerk, dan bestaat die Kerk, welke daarin sprak en leefde, niet meer. Wordt die overeenstemming niet bewaarddan geeft men het bestaan der Kerk voor de toekomst op. Men heeft bet al te zeer vergeten, dat men door het criterium der Kerkelijke gemeenschap in de eenheid van vorm en bestuur te zoeken, het Roomsch hiërarchisch beginsel huldigt, terwijl de eisch om de voorwaarde dier gemeenschap, in plaats van in de overeenstemming met betrekking tot den hoofdinhoud van de leer der Schrift, in den Christennaam te stellen, in den grond een libertijns beginsel, of de beginselloosheid van het ongeloof zelf is.

•In meer dan één opzigt is het genoemde Adres in verband met de ondersteuning, die het in twee Klassikale Vergaderingen gevonden heeft, belangrijk. Als een bewijs ook, dat het Kerkelijk bewustzijn in de laatste jaren bij de voorgangers der gemeente is vermeerderd en veld gewonnen heeft Vóór twintig jaren was iets dergelijks in onze Kerk ondenkbaar.

•De overmoed van sommige Kerkbeheerders heeft aan velen de oogen geopend, die in het eerst van de leervrijheid niet zoo jammerlijke gevolgen duchtten als wij thans beginnen te aanschouwen.'

Het zal wel geen betoog behoeven, dat de lezing van deze en dergelijke mededeelingen in andere tijdschriften, voor hen, die het adres van het Klassikaal Bestuur van Harderwijk van 10 Junij 1854 kenden, eene blijmare was en den stillen wensch in menig hart deed geboren worden, dat Heeren predikanten getrouw raogten worden bevonden in het strijdperk waarin zij zich hadden begeven; opdat, onder den zegen van den Koning der Kerk, alle willekeur in leer uit den boezem der Nederduitsche Hervormde Kerk mogt worden geweerd, en zoodoende de gegronde bezwaren

Sluiten