Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de afgescheidene gereformeerde broeders en zusters zouden worden weggeruimd, om daardoor weder te vereenigen, wat nimmer had moeten gescheiden zijn.

Ten einde deD lezer de gegrondheid dier verwachting meer duidelijk te doen onderscheiden, is het niet overbodig gerekend, ten nutte van hen, die met het onderwerpelijk adres niet bekend zijn, hetzelve door overneming uit de Boekzaal van Junij 1854, hier bij te voegen.

vAan de Algemeene Synode der Nederlandtche Hervormde Kerk.''

•Hoogeerwaardige Heeren!

• Het Klassikaal Bestuur van Harderwijk, vernomen hebbende de uitspraak van het Klassikaal Bestuur van Amsterdam. in zake de beroeping van Dr. Meyboom en de bevestiging dier uitspraak door bet Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Holland, vindt zich verpligt deswege zijne ernstige bezwaren in den schoot Uwer hooge Vergadering neder te leggen.

• Niet, als of wij ongeroepen ons zouden willen mengen in zaken, die tot ons kerkelijk ressort niet behooren, maar omdat ook wij, volgens artikel 11, Algemeen Reglement, ons geroepen zien tot handhaving van de leer der Hervormde Kerk, en wij, in de tegenwoordige omstandigheden, zwijgen als pligtverzaldng moeten aanmerken daarom spreken wij.

»Met verbazing, wij mogen het geenszins ontveinzen, hebben wij opgemerkt, hoe het Klassikaal Bestuur van Amsterdam de leeringen, door Dr. Meyboom openlijk in geschriften voorgedragen, heeft durven bestempelen met den naam van «sommige meeningen afwijkende van de leer uitgesproken in de Oude Belijdenisschriften der Hervormde Kerk." Of kan bet ontkend worden dat de eeuwige Godheid van den Zoon Gods, de schulduitdelgende kracht van Zijn lijden ea sterven, het persoonlijk bestaan van den Heiligen Geest, het

Sluiten